FANDOM מידע גולמיתבליני גלעד בפירוק מרצוןhttp://www.xn--5dbie3el.net/511457103http://www.datacheck.co.il/Reports.asp?IDpackage=2&sTitle=%FA%E1%EC%E9%F0%E9תבליני גלעד בע״מ'(ח״פ 51-145710-3)(בפירוק מרצון)הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרקתנמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321(א) לפקודת החברות [נוסח חדש], התשמ׳׳ג-1983, כי באסיפה כללית שלא מן המניין של החברה הנ׳׳ל, שהתכנסה ביום 30.3.2011, התקבלה החלטה מיוחדת פה אחד ובכתב לפרק את החברה מרצון ולמנות את עליזה גלעד, מאלון מורה 44833, למפרקת החברה.כל נושה שיש לו תביעות נגד החברה הנ׳׳ל יגיש את תביעותיו, בצירוף הוכחותיו, בתוך 21 ימים מיום פרסום הודעה זו, למען המפרקת הנ׳׳ל.גבריאל הנר, עו״ד בא כוח החברהhttp://www.reshumot.co.il/notifications/issue/6229/33                    . מעמד מפעל באלון=מורה חבר הכנסת ר' איתן שאל את ראש הממשלה     ביום כ"ח בסיוון התשנ"ד (7 ביוני 1994):      מפעל  "תבליני  גלעד" ממוקם באזור התעשייה באלון=מורה. לאחרונה נשללה מהמפעלזכותו כמפעל באזור פיתוח א'.      ברצוני לשאול:      1. מדוע נשללה מהמפעל זכות זו?      2. האם ידוע למשרדך כי עקב הצעד הנ"ל מפוטרים רבע מפועלי המפעל?      3. כיצד יפוצו הנפגעים מהחלטת משרדך לשינוי באזורי הפיתוח? תשובת שר המשטרה מ' שחל:(לא נקראה, נמסרה לפרוטוקול)      1. אזורי  העדיפות  הלאומית,  לרבות  אלה  לעניין  החוק  לעידוד השקעות הון,התשי"ט-1959, נקבעו על=ידי הממשלה בהחלטתה מיום 24 בינואר 1993.      אזור  התעשייה באלון=מורה אינו נכלל באזורי העדיפות הלאומית. לפיכך, המפעליםהמצויים  בו  זכאים  להטבות  שלהן  זכאי בעל מפעל מאושר שהוא מפעל תעשייתי ב"אזוראחר" בישראל על=פי אמות המידה שבמסגרת החוק.      3-2.   הממשלה  קבעה  תקופת מעבר לגבי מפעלים הנמצאים באזורים שנכללו באזוריהפיתוח  ואינם  נכללים  באזורי  עדיפות.  לא נקבע פיצוי עקב החלטות הממשלה בענייןאזורי עדיפות לאומית.+%E2%EC%F2%E3+%E1%F2%EE&nID=511457103

http://psakim.com/verdicts/no-cat/%D7%A2%D7%A9-%D7%AA%D7%9C-%D7%90%D7%91%D7%99%D7%91-%D7%99%D7%A4%D7%95-120999-%D7%A0%D7%92%D7%93-%D7%91%D7%91%D7%99%D7%AA-%D7%94%D7%9E%D7%A9%D7%A4%D7%98-%D7%94%D7%9E%D7%97%D7%95%D7%96%D7%99/לטענת המשיב, מאחר ועיקר קיצפה של המערערת יצא כנגד אופן שקילת הראיות על -ידי ועדת הערר, הרי שעניינו של הערעור בשאלות שבעובדה ולא בבעיה משפטית.ומשכך, דינו להידחות על הסף. לחיזוק טענה זו צורפו אסמכתאות שונות. כך, למשל, ע"ש 6/96 א.ד. בתי עץ (שבדיה) בע"מ נ' מנהל מס רכוש וקרן פיצויים, מיסים י' (עמ' ה-320) לפיו :"על פי תקנה 12א לתקנות מס רכוש, החלטת ועדת הערר ניתנת לערעור בפני בית המשפט המחוזי בבעיה משפטית בלבד. ערעור זה עניינו בהשגה על הדרך שבה שקלה הוועדה והעריכה את חומר הראיות שהובא בפניה, וזוהי איננה שאלה משפטית שניתן לערער עליה אלא עניינה בקביעת ממצאים על בסיס הערכת משקל ומהימנות של ראיות…".וראו לעניין זה גם את ע"ש 381/97 תבליני גלעד בע"מ נ' מנהל מס רכוש ירושלים, מיסים יב(3) בעמ' ה-378.

http://psakim.com/verdicts/no-cat/%D7%A2%D7%A9-%D7%99%D7%A8%D7%95%D7%A9%D7%9C%D7%99%D7%9D-308004-%D7%A9%D7%A8%D7%95%D7%A0%D7%94-%D7%92%D7%93%D7%95%D7%AA-%D7%99%D7%92%D7%90%D7%9C-%D7%92%D7%93%D7%95%D7%AA-%D7%A0%D7%92%D7%93/