All Contributors
• 9/7/2017

תודה רבה שעזרתם לי

אני האזרח הפשוט, זה שדוגל בשתי מדינות לשני מים ויודעת שלשם כך יהיה פינוי בלתי נמנע, אפילו אני לא יכולה להכיל את הרוע שלכם, את הרדיפה שלכם והרצון שלכם לראות אנשים מאבדים את הפרנסה שלהם ולכן אני אתמוך בהם ואקנה מהיום דווקא מהם, כל מוצר שאני צריכה ונמצא ברשימה שלכם, אקנה אותו....ולכם אנשים מורעלים אאחל שאיבוד הפרנסה יהיה חלק מקורות החיים שלכם
שיהיה יום ניפלא לכולם
0 1
  • Upvote
  • Reply
0
• 10/11/2017
ועלה אתם סבל. דופכים לנו העבודה. סוגרים לנו המפעילים. ועין עבודה. רק אתם דופכים. الله يرحمه
Write a reply...